สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
By ครูอ้อม

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาที่ผู้จัดทำได้คิดค้นขึ้น เพื่อให้เพื่อนครู นักเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ในการเรียนการสอน ทบทวนบทเรียน หรือนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมิหวังผลประโยชน์ใดๆ

Personal Portfolio

About

ประวัติโดยสังเขป :

สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย และได้รับการฝึกอบรมทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านภาษาไทย จึงความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้ผลเป็นอย่างดี และมีความสามารถพิเศษในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21

 • NAME : นางสาวนพมาศ การดี

 • JOB : ครูภาษาไทย

 • PHONE : 088-572-1808

 • BIRTHDAY : 19 พฤศจิกายน 2526

 • EMAIL : aaomam99@gmail.com

 • LOCATION : อำเภอเมือง,ฉะเชิงเทรา

ความรู้ความสามารถพิเศษ :

ด้านภาษาไทย

90%

การจัดการเรียนรู้

80%

การถ่ายทอดความรู้

60%

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

50%

Research & Innovation

Feature research

การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยการ การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ การใช้แบบฝึกหัดเขียนไทยแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทย และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมทางการเรียนการสอน

Feature innovation FULL VIEW INNOVATION

นวัตกรรม "เด็กหลังเขา เรารักอ่านเขียน" นี้ เป็นวัตกรรมประเภทการจัดการเรียนรู้ ประกอบสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นชุดกิจกรรมที่ประกอบด้วย กิจกรรมย่อยซึ่งมีกระบวนการเป็นลำดับขั้น ดังนี้

Person

Portfolio

 • All
 • รางวัลระดับชาติ
 • รางวัลระดับภาค
 • รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 • การอบรม & สัมมนา

Learning media

Blog Slide

สื่อการเรียนรู้ ครูอ้อม

เป็นสื่อการเรียนรู้ ทางด้านภาษาไทยเพื่อประกอบการเรียนการสอนของนักเรียน ที่ครูอ้อมได้จัดทำ

By ครูอ้อม, 2020
Blog

สื่อการเรียนรู้ ครูอ้อม

เป็นสื่อการเรียนรู้ ตามรูปแบบบทเรียนต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ ของนักเรียน พร้อมทั้งยังสื่อให้มีรูปแบบความเข้าใจที่ง่าย ในแต่ละระดับชั้น ที่ครูอ้อมได้จัดทำ

By ครูอ้อม, 2020
Blog

สื่อการเรียนรู้ ครูอ้อม

เป็นสื่อการเรียนรู้ ตามรูปแบบบทเรียนต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ ของนักเรียน พร้อมทั้งยังสื่อให้มีรูปแบบความเข้าใจที่ง่าย ในแต่ละระดับชั้น ที่ครูอ้อมได้จัดทำ

By ครูอ้อม, 2020
Blog

สื่อการเรียนรู้ ครูอ้อม

เป็นสื่อการเรียนรู้ ตามรูปแบบบทเรียนต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ ของนักเรียน พร้อมทั้งยังสื่อให้มีรูปแบบความเข้าใจที่ง่าย ในแต่ละระดับชั้น ที่ครูอ้อมได้จัดทำ

By ครูอ้อม, 2020

เกี่ยวกับ ครูอ้อม

โทร. & อีเมล์

088-572-1808

aaomam99@gmail.com

ที่อยู่

โรงเรียนวัดเขาดิน
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา